Children's Festival of Welsh History 2016

Byddwn yn lansio Gwyl Hanes Cymru i Blant eleni ar Fedi 11eg ym Mhenbedw, gyda llwyfaniad o’r sioe Hedd Wyn – Pam ein bod ni’n cofio? Medi 4, 2017

Mae’r sioe eisoes wedi cael ei llwyfannu yn Yr Ysgwrn ac mewn ysgolion ar hyd a lled Gogledd Cymru, ond dyma’r tro cyntaf iddi gael ei pherfformio tu allan i Gymru. Bydd y perfformiadau yn Ysgol Mersey Park ac Ysgol Woodlands ym Mhenbedw yn rhan o wythnos o berfformiadau mewn ysgolion sydd wedi’u lleoli ar hyd taith y tren a gludodd y Gadair Ddu o Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917 yr holl ffordd i gartref y bardd yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n gyfrifol am drefnu’r daith, ac meddai Rhodri Morgan o’r Gwasanaeth Addysg:

“Mae’n briodol fod y gweithdai cyntaf Taith y Gadair Ddu yn cael eu cynnal ym mro Eisteddfod Genedlaethol 1917, ac rydym yn hynod ddiolchgar i’r ysgolion a Gŵyl Hanes Cymru i Blant am wireddu’r syniad. Edrychwn ymlaen at gyflwyno gweithdai a fydd yn cynnwys perfformiad Hedd Wyn ynghyd â chyfle i weld ffacsimili o’i awdl fuddugol, Yr Arwr, yn llaw’r bardd. Bydd yn gyfle euraid i ddisgyblion ym Mhenbedw, Glannau Dyfrdwy, Rhosllannerchrugog, a Chorwen ddysgu mwy am ddigwyddiad pwysig yn hanes fodern Cymru - ganrif yn ôl. Bydd y perfformiadau yma yn barhâd i gyfres o sioeau a gyflwynwyd ar y cyd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn Yr Ysgwrn yn gynharach eleni, dan nawdd a dderbyniwyd gan ScottishPower Foundation.”

Mae Taith y Gadair Ddu yn un o nifer o sioeau fydd i’w gweld yn ystod mis Medi fel rhan o Wyl Hanes Cymru i Blant 2017. Dyma’r drydedd flwyddyn i’r wyl gael ei chynnal, a dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae dros 10,000 o blant wedi gweld a chymryd rhan yn y digwyddiad. Meddai Trefnydd yr wyl, Eleri Twynog:

“ Eleni eto, bydd dros 70 o sioeau i’w gweld mewn lleoliadau eiconig ac arwyddocaol ar hyd a lled Cymru. Yn ogystal a stori ddirdynnol Hedd Wyn, byddwn hefyd yn cyflwyno nifer o sioeau a gweithdai ar chwedlau Cymru. Bydd neb llai na Dafydd ap Gwilym yn cyflwyno rhai o gymeriadau chwedlonol ardal Casnewydd i’r plant lleol, a hynny yn awyrgylch ysblennydd Ty Tredegar. Mae’n braf hefyd croesawu Bardd Plant Cymru i’n plith, Casia Wiliam, fydd yn cynnal gweithdai am chwedloniaeth Sir Benfro yng nghwmni plant y Sir. Bydd yna daith cestyll Sir Gar gyda’r Arglwydd Rhys, Harri Tudur ag Owain Glyndwr, ynghyd a digwyddiadau arbennig i nodi Diwrnod Owain Glyndwr ar Fedi 16eg yng Nghorwen a Machynlleth. Rwy’n sicr y bydd plant dros Gymru gyfan yn cael modd i fyw yn dysgu am eu hanes a’u treftadaeth mewn ffordd ddifyr, hwyliog a rhyngweithiol. Diolch i’r holl bartneriaid sy’n rhan o’r fenter.”

Caiff sioeau Gŵyl Hanes Cymru i Blant eu perfformio gan yr actorion Sion Emyr; Gwion Williams, Llion Williams, Dion Davies, Danny Grehan, Anwen Carlisle, Casia Wiliam a Meilyr Sion.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Eleri Twynog Davies on 07891 383392 neu eleritwynog@btinternet.com